Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro služby zprostředkovávané společností Zážitky na pořád s.r.o. zapsanou v Obchodním rejstříku pod značkou C 36689/KSPL Krajský soud v Plzni, se sídlem Náměstí Emy Destinové 109/18, Karlovy Vary, IČ: 07353804(dále Zážitky na pořád s.r.o.). Nabízené služby i Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.zazijleto.cz.

V případě, že budete mít k níže uvedenému textu nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle + 420728610025, příp. e-mailem na info@zazijleto.cz.

1. Vznik a předmět smluvního vztahu

1.1 Společnost Zážitky na pořád s.r.o. je zprostředkovatelem zážitkových služeb poskytovaných našimi smluvními partnery (dále jen partner), a dále u některých zážitkových služeb je i vlastním poskytovatelem služeb. Předmětem smluvního vztahu je závazek společnosti Zážitky na pořád s.r.o. obstarat zájemci využití objednané služby a závazek zájemce za tuto službu zaplatit sjednanou cenu podle aktuálního ceníku.

1.2 Zážitkové služby jsou nabízeny formou internetové prezentace a zakoupit si ho je možné pouze pomocí on-line přihlášky.

1.3 Smluvní vztah vzniká zaplacením ceny. Odesláním on-line přihlášky zákazník potvrzuje, že souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí zážitkových služeb.

1.4 Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby (dále jen příjemce služby), stává se příjemce služby oprávněnou osobou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Dokud příjemce služby neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely. Do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch příjemce služby vyhradila (totéž platí, pokud příjemce služby souhlas odepřel.

2. On-line přihláška

2.1 Odesláním on-line přihlášky představuje návrh zákazníka na uzavření smlouvy, jejímž předmětem je závazek partnera či společnosti Zážitky na pořád s.r.o. poskytnout zákazníkovi službu uvedenou v objednávce, za podmínek v ní a v těchto Všeobecných obchodních podmínkách uvedených. Objednávku zážitku lze učinit prostřednictvím internetových stánek společnosti Zážitky na pořád s.r.o., telefonicky nebo elektronickou poštou (e-mail).

2.2 Po uzavření smlouvy a zaplacení ceny služby obdrží zákazník průvodní dopis, dárkový nebo univerzální certifikát, tyto Všeobecné obchodní podmínky a daňový doklad je odeslán na vyžádání. (není-li automaticky vygenerováno).

2.3 Výše uvedené listiny obdrží zákazník na e-mailovou adresu jím uvedenou v On-line přihlášce či při telefonické objednávce. Za doručení on-line přihlášky se považuje jeho odeslání elektronickou poštou. Pokud zákazník neobdrží automatickou odpověď, zavazuje se neprodleně kontaktovat společnost Zážitky na pořád s.r.o. V opačném případě se má za to, že zákazník Potvrzovací odpověď obdržel.

2.4 Objednaná služba bude poskytnuta držiteli dárkového nebo univerzálního certifikátu či on-line přihlášce.

2.5 Platnost dárkového certifikátu trvá do doby uvedené na dárkovém certifikátu a vždy ho vystavujeme na 12 měsíců. Odesláním on-line přihlášky souhlasíte s termínem zážitku.

3. Cena služby a platební podmínky

3.1 Cena služeb (dále jen cena) se sjednává ve výši uvedené v ceníku společnosti Zážitky na pořád s.r.o. platného v den objednání služeb. Platný ceník společnosti Zážitky na pořád s.r.o. je zveřejněn na internetových stránkách www.zazijleto.cz. Cena dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře.

3.2 Cena je splatná ve lhůtě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne objednání.

3.3 Úhrada ceny záleží na způsobu objednávky (tj. převodem z účtu, hotově).

3.4 Cena u zboží nezahrnuje poštovné, které bude připočteno.

4. Rezervace služeb, potvrzení a storno rezervace

4.1 Zákazník nebo příjemce služby je povinen provést rezervaci termínu a místa čerpání služby s časovým předstihem, aby společnost Zážitky na pořád s.r.o. byla schopna služby zajistit. Rezervaci je nutné provést minimálně 14 dní před samotným dnem čerpání služby, pokud není v nabídce služeb uvedeno jinak.

4.2 Dodatečné informace o službě, pokud nějaké jsou, budou upřesněny v „Podrobných pokynech k dané službě“ („Podrobné pokyny“), které společnost Zážitky na pořád s.r.o. poskytne zákazníkovi nejpozději 7 dní před zahájením akce. V případě objednání služby v době kratší než 7 dní před konáním akce předá společnost Zážitky na pořád s.r.o. Podrobné pokyny zákazníkovi již při uzavření smlouvy.

4.3 Pokud zákazník neobdrží Podrobné pokyny 7 dní před konáním akce, zavazuje se neprodleně kontaktovat společnost Zážitky na pořád s.r.o. V opačném případě se má za to, že zákazník Podrobné pokyny k akci obdržel.

4.4 Rezervaci termínu může příjemce služby změnit pouze jedenkráte, a to nejpozději 10 dnů před sjednaným termínem poskytnutí služby a sjednat termín.

4.5 Podmínky pro stornování rezervovaného termínu - příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby obecně nejpozději 7 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to na tel. čísle 728 610 025 nebo e-mailu info@zazijeto.cz, v pracovní době poskytovatele uvedené na webu) a sjednat termín nový. Je-li ve specifikaci zážitku uvedena jiná lhůta pro zrušení rezervace služby, platí tato lhůta, nikoli lhůta 7 pracovních dnů dle předchozí věty. Při stornování termínu méně jak 4 pracovní dny před konáním aktivity nebo v případě, že se na aktivitu nedostavíte vůbec, bude Váš termín 100 % uplatněn bez jakékoliv další náhrady.

4.6 V případě, že nelze službu poskytnout v důsledku vyšší moci, např. nepřízni počasí, nedostatečné sněhové pokrývce, silného větru, lavinového nebezpečí, atp. a bude termín poskytovatelem služby zrušen, má příjemce služby právo sjednat si termín nový. V případě, že je z výše uvedených důvodů poskytnutí sjednané služby v době platnosti certifikátu nemožné, má příjemce služby právo na bezplatnou výměnu sjednané zážitkové služby, a to ve stejné ceně, popř. vybrat si zážitkovou službu dražší a cenový rozdíl doplatit.

5. Zrušení zážitkové služby

5.1 Realizace některých zážitkových služeb je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků.

5.2 Společnost Zážitky na pořád s.r.o. je povinna informovat zákazníka písemně nebo elektronickou poštou o zrušení termínu zážitkové služby z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 7 dní před poskytnutím rezervovaného termínu. V tomto případě společnost Zážitky na pořád s.r.o. navrhne zákazníkovi termín nový. Pokud je datum nového termínu až po době platnosti dárkového certifikátu, automaticky se platnost certifikátu prodlužuje k tomuto datu.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Příjemce zážitkové služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Případná omezení, která se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní prohlídka, zdravotní a tělesná způsobilost), jsou uvedeny v nabídce společnosti Zážitky na pořád s.r.o. u každé takové služby, a dále jsou uvedeny v průvodním dopise. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

6.2 Příjemce zážitkové služby je povinen zařídit si všechny potřebné dokumenty nutné k využití služby (např. pojištění, cestovní doklady, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokumentů je vždy uveden v průvodním dopise. Společnost Zážitky na pořád s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si zajišťuje příjemce služby.

6.3 Příjemce služby je povinen dostavit se v čas ve sjednaném termínu na místo čerpání zážitkové služby a je povinen prokázat se certifikátem(přihláškou) pro tuto službu určeným, který odevzdá poskytovateli služeb.

6.4 Společnost Zážitky na pořád s.r.o. se zavazuje zajistit na místě poskytnutí služby osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

6.5 Příjemce služby je povinen řídit se pokyny poskytovatele služby.

6.6 Zákazník je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

6.7 Společnost Zážitky na pořád s.r.o. si vyhrazuje právo upravit či změnit program s ohledem na povětrnostní podmínky či aktuální situaci.

6.8 Společnost Zážitky na pořád s.r.o. je povinna informovat Příjemce služby písemně, elektronickou poštou, telefonicky nebo osobně o úpravě či změně programu a to nejpozději před zahájením samotného programu.

6.9 Pokud Příjemce služby nesouhlasí s úpravou či změnou programu, je povinen okamžitě odstoupit od smlouvy a službu nevyužít. V tomto případě společnost Zážitky na pořád s.r.o. navrhne Příjemci služby nový termín.

7. Odstoupení od smluvního vztahu

7.1 Od smlouvy může zákazník či příjemce služby odstoupit, jen jestliže je to stanoveno v zákoně nebo v těchto Všeobecných podmínkách. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší, není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak.

8. Reklamace

8.1 Reklamace musí být učiněna u společnosti Zážitky na pořád s.r.o. písemně na adresu sídla, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti dnů od provedení služby.

8.2 Společnost Zážitky na pořád s.r.o. rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se společnost Zážitky na pořád s.r.o. se zákazníkem či příjemcem služby nedohodne na delší lhůtě.

8.3 Společnost Zážitky na pořád s.r.o. je povinna vydat písemné potvrzení o tom, kdy uplatnil reklamaci, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace se požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o odstranění vad a době trvání.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Společnost Zážitky na pořád s.r.o. se zavazuje, že osobní údaje zákazníka i příjemce služeb neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Data o zákaznících budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při vzájemné komunikaci.

9.2 Odsouhlasením těchto Všeobecných obchodních podmínek zákazník vyslovuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. číslo a elektronický kontakt, příp. jinou uvedenou kontaktní adresu v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem poskytování služeb a tvorby zákaznické databáze.

9.3 Odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek zákazník rovněž vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti na svou elektronickou kontaktní adresu.

9.4 Souhlas s nakládáním s osobními údaji se vztahuje rovněž na zpřístupnění těchto údajů zaměstnancům společnosti Zážitky na pořád s.r.o., jejím zprostředkovatelům, prodejcům, a dále v případě elektronického kontaktu těm, jež jsou oprávněni šířit jménem společnosti její obchodní sdělení.

9.5 Zákazník má právo souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na elektronickou adresu info@zazijleto.cz.

9.6 Zákazník odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek uděluje svůj souhlas k pořizování fotografií a videozáznamů jeho osoby během zážitkové služby a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů Společnosti Zážitky na pořád s.r.o., a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách. Udělení zákazníkova souhlasu je bezúplatné. Zákazník, který svolil k pořizování a použití fotografií a videozáznamů jeho osoby, může svůj souhlas kdykoli odvolat.

9.7 V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od zákazníka, tak zákazník prohlašuje, že má předchozí souhlas ke zpracování osobních údajů a k pořizování a používání fotografií a videozáznamů podle ustanovení článku 9 těchto obchodních podmínek, přičemž dále prohlašuje, že je oprávněn takovéto souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

9.8 Zákazník i příjemce služeb jsou povinni neprodleně oznámit společnosti Zážitky na pořád s.r.o. jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Veškeré texty, ilustrace a fotografie obsažené v materiálech a na internetových stránkách podléhají autorským právům a nesmí být kopírovány nebo používány dále bez výslovného písemného souhlasu provozovatele. Fotografie použité v informačních materiálech k jednotlivým službám jsou pouze informační; auta, stroje, vybavení a okolí se mohou ve skutečnosti lišit.

10.2 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto VOP, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění).

10.3 Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 1. 1. 2021.

Obchodní podmínky příměstský tábor

Letní tábor (Zážitky na pořád s.r.o.)

Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce dítěte na příměstský tábor

1. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem tábora a objednatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na táboře. Objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce), Provozovatel – Zážitky na pořád s.r.o.

2. Účastníkem dětského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou a cena byla uhrazena v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem odeslání závazné online přihlášky zákonným zástupce.

3. Účastník tábor je povinen dodržovat Provozní řád Zážitky na pořád s.r.o., režim dne a pokyny vedení tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky tábora. V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný stornovací poplatek. Účastník tábora je povinen šetřit majetek v místě pobytu.

4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem a to zejména s následujícími body:

4.1 Pohyb dětí

Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory, při pohybu venku, při hrách a pod. je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa.

4.2 Pokyny vedoucích

Děti musí respektovat pokyny vedoucích.

4.3 Zdraví dítěte

Případné zdravotní problémy je nutno nahlásit vedoucímu tábora. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu dozorujícího pracovníka (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné předat vedoucí společně s písemným rozpisem a jménem dítěte.

4.4 Strava

Děti musí dodržovat pitný režim. Na táboře budou zajištěny dopolední a odpolední svačinky, oběd a pití.

5. Základy slušného chování

Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.

6. Organizátor tábora výslovně upozorňuje, že z důvodu charakteru akce nenese odpovědnost za případné ztráty cenností jako: brýle, mobilní telefon, fotoaparát, jinou drahou elektroniku, případně jiné cennosti (šperky, hodinky, ...).

7. Podmínkou přijetí zájemce je zákonným zástupcem podepsaná závazná přihláška, zaplacení tábora, předání potvrzení o bezinfekčnosti dítěte při nástupu (1. den příměstského tábora) a souhlasu se všeobecnými podmínkami.

8. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v potvrzení o bezinfekčnosti dítěte ke zdravotnímu ohrožení účastníka, či kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce právní i finanční důsledky.

9. Účastník příměstského tábora je povinen dodržovat pokyny týkající se vybavení na příměstský tábor. V případě, že nebude mít potřebné vybavení dle seznamu, může hlavní vedoucí nezbytně nutné vybavení zakoupit a zákonným zástupcům předat k proplacení.

10. Cenové podmínky a způsob úhrady: Organizátor tábora má právo na zaplacení ceny tábora k datu do 14 dnů od odevzdané přihlášky na tábor. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí poskytovatele lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a Organizátor tábora může jednostranně odstoupit od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o storno poplatcích.

11. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem tábora od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí výhradně písemnou formou a je stornován ke dni, v němž byla odhláška doručena. Při zrušení přihlášky, při nenastoupení na tábor, nebo v případě předčasného ukončení pobytu je postupováno dle storno podmínek uvedených v bodech 12. až 14. těchto smluvních podmínek.

12. Výše stornovacího poplatku:

12.1 Pokud vládní opatření (např. COVID-19) nedovolí tábor uspořádat - vracíme 90 % zaplacené částky zpět.

12.2 Odhlášení více než 14 dnů před termínem začátku tábora - vracíme 100 % zaplacené částky zpět.

12.3 Odhlášení méně než 14 dnů před termínem začátku tábora - vracíme 50 % zaplacené částky zpět.

12.4 Odhlášení méně než 7 dnů před termínem začátku tábora - nevracíme zaplacenou částku.

12.5 Závažné zdravotní problémy řešíme individuálně.

13. Společnost Zážitky na pořád s.r.o., má právo odečíst stornovací poplatek ze zaplacené ceny:

Pokud nebyla cena uhrazena, zavazuje se zákonný zástupce uhradit storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů. Pokud tak neučiní, bude storno poplatek vymáhán právní cestou, přičemž smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Výše uvedené storno poplatky se vztahují i na zrušení, nenastoupení či ukončení pobytu z důvodu porušení stanoveného řádu.

14. V případě onemocnění během tábora, potvrzené lékařem a tím ukončení pobytu dítěte na akci, bude vrácena poměrná část nákladů po vyúčtování celé akce společností Zážitky na pořád s.r.o.

15. Zákonný zástupce odesláním závazné online přihlášky stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

Obchodní podmínky - tábor jsou platné s účinnosti od 1. 1. 2021.